Denna integritetspolicy gäller för fysiska och juridiska personer vars personuppgifter behandlas av INGSTAD & CO UAB som tillhandahåller kundservice genom att:
• ingå avtal om tillhandahållande av transport- och logistiktjänster med kunder och bärare
• tillhandahålla fakturor, fraktsedlar och övriga dokument direkt, via post, osv.
• skicka påminnelser om befintliga skulder till företaget, skuldsaneringsdokument, osv. till kunder via vanlig post och e-post
• använda kommunikationskanaler för kundservice (telefon, e-post, sms, osv.).

Här är de viktigaste bestämmelserna för behandling av personuppgifter. INGSTAD & CO UAB kommer att informera dig om ändringar i bestämmelserna genom att publicera dem på INGSTAD & CO UABs webbsida. I vissa fall kan INGSTAD & CO UAB också informera personer om ändringar via post, e-post eller på ett annat sätt.

BEGREPP
Begrepp och förkortningar som används i detta meddelande har följande betydelser:
Personuppgifter – all information om en identifierad eller oidentifierad fysisk person (t ex förnamn, efternamn, kontaktuppgifter, osv).
Person – en fysisk eller juridisk person (datasubjekt) vars uppgifter behandlas (t ex kund, leverantör av transport och övriga tjänster, person som kontaktar INGSTAD & CO UAB för att ställa serviceorder, krav, osv).
Databehandling – alla åtgärder som utförs med personuppgifter (t ex insamling, lagring, åtkomst, överlåtelse, osv).
Övriga begrepp som används i bestämmelserna uppfattas såsom de definieras i lagstiftningen som reglerar skydd av personuppgifter (Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (EU) 2016/679, Republiken Litauens lag om rättsligt skydd för personuppgifter, osv.).

SYFTEN MED DATABEHANDLING
INGSTAD & CO UAB behandlar endast personuppgifter för specifika ändamål i enlighet med lagstadgade rättsliga grunder.
Kundernas eller tjänsteleverantörernas personuppgifter som kunderna / tjänsteleverantörerna själva tillhandahåller till företaget behandlas för att säkerställa korrekt kundservice, inklusive kundrådgivning, förvaltning av kundernas skulder, kundfakturering, hantering av kundavtal, försäljning av transport- och logistiktjänster, utskick av relevant information om tjänster som tillhandahålls till kunderna samt administrering av svar på kundernas frågor.

MOTTAGANDE AV PERSONUPPGIFTER
INGSTAD & CO UAB behandlar personuppgifter som kunderna och tjänsteleverantörerna själva tillhandahåller samt uppgifter som företaget får från andra källor såsom register som styrs av offentliga eller privata personer i den utsträckning det är nödvändigt i enlighet med lagstadgade rättsliga grunder.

TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER
INGSTAD & CO UAB överlåter inte personuppgifter till tredje part förutom fall då uppgifter överlåts till tredje part som tillhandahåller tjänster inom kundservice, transport, logistik, mjukvaruunderhåll, redovisning och annat till företaget för att säkerställa korrekt tillhandahållande, förvaltning och utveckling av INGSTAD & CO UABs tjänster. I sådana fall ska företaget vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de utvalda tjänsteleverantörerna (databehandlarna) behandlar personuppgifter som tillhandahålls till dem i enlighet med INGSTAD & CO UABs instruktioner och gällande lagstiftning.
INGSTAD & CO UAB kan också överlåta personuppgifter till partners som företaget samarbetar med i tillhandahållande av transport- och logistiktjänster som endast behandlar de mottagna uppgifterna för de ändamål som uppgifterna överlämnas för genom att säkerställa lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder samt till myndigheter och brottsbekämpande organ, polis och tillsynsmyndigheter då det krävs enligt gällande lagstiftning eller för att säkerställa skydd av företagets rättigheter, kunder, personal eller egendom.

DATALAGRING
INGSTAD & CO UAB behandlar personuppgifter inte längre än vad som krävs för de ändamål som uppgifterna behandlas för eller vad som föreskrivs i gällande lagstiftning om den fastställer en längre period för datalagring.
För att bestämma datalagringsperioden tillämpar INGSTAD & CO UAB kriterier som överensstämmer med skyldigheter föreskrivna i lagstiftningen med beaktande av personliga rättigheter, t ex bestämmer en datalagringsperiod under vilken eventuella krav på genomförande av avtal kan ställas och liknande.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
INGSTAD & CO UAB garanterar sekretess för personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt vidtagande av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder avsedda för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, oavsiktlig förlust, ändring, förstörelse eller annan olaglig behandling.

PERSONLIGA RÄTTIGHETER
Den person som har kontaktat INGSTAD & CO UAB och vars identitet har bekräftats har rätt att:
a) få tillgång till personuppgifter som behandlas av INGSTAD & CO UAB
b) korrigera felaktiga, ofullständiga eller oklara personuppgifter
c) begära förstörelse av personuppgifter eller upphävande, med undantag för lagring, av åtgärder inom behandling av personuppgifter om de genomförs i strid med gällande lagstiftning
d) inhämta personuppgifter relaterade till personen som personen själv har överlämnat i ett strukturerat, lättanvänt och datorläsbart format
e) begära radering av personuppgifter som behandlas av företaget om personuppgifterna behandlas i strid med gällande lagstiftning eller om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har insamlats eller behandlats för
f) begränsa behandling av sina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, t ex för en period inom vilken INGSTAD & CO UAB kommer att bedöma huruvida personen har rätt att begära att dennes personuppgifter raderas
g) vägra till behandling av sina uppgifter och (eller) i fall då personuppgifter behandlas baserat på samtycke – att återkalla samtycket som har lämnats i samband med behandlingen av personuppgifterna utan att det påverkar laglighet av behandling av uppgifterna som baseras på samtycket före återkallandet av samtycket.
Personer kan skriftligen kontakta företaget om dessa bestämmelser eller INGSTAD & CO UABs behandling av personuppgifter till följande adress: Eigulių gata 21, Vilnius, e-post [email protected].
Vid underlåtenhet att lösa frågor angående INGSTAD & CO UABs behandling av personuppgifter och (eller) personliga rättigheter har personen rätt att lämna in ett klagomål till den statliga dataskyddsinspektionen.

PERSONLIGA SKYLDIGHETER
Personer som överlämnar sina personuppgifter till företaget bekräftar att de är väl bekanta med databehandlingsvillkor som anges i detta meddelande och inte invänder mot att INGSTAD & CO UAB behandlar deras personuppgifter, att personuppgifterna och informationen är korrekta och äkta och att INGSTAD & CO UAB inte är ansvarigt för tillhandahållande och behandling av överskottsuppgifter om sådana uppgifter överlämnas till företaget genom försumlighet.
Personen förbinder sig att informera företaget om eventuella ändringar av de överlämnade uppgifterna eller annan relevant information.